อยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25