โครงงานคุณธรรมนักเรียน กลุ่มดินดี

โรงเรียนแวงน้อยศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25