โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สหวิทยาเขตแวงใหญ่    ประจำปี 2555

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ดาวน์โหลด
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา ดาวน์โหลด
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดาวน์โหลด
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด
       
     เฉลยแบบทดสอบ Pre O-Net ทุกกลุ่มสาระ ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ

ตามมติที่ประชุม รองฯ ผอ.ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าวิชาการ สหวิทยาเขตแวงใหญ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2555

ที่
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1
9 ตุลาคม 2555
ประชุมหัวหน้าวิชาการเพื่อจัดทำแบบทดสอบ pre-onet ม.3 พร้อมเฉลยต้นฉบับทุกกลุ่มสาระ

หัวหน้าวิชาการ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต

 
2
11-14 พฤศจิกายน 2555
ดำเนินการสอบ pre-onet ม.3 โรงเรียนในสหวิทยาเขต  
3
18-21 พฤศจิกายน 2555
โรงเรียนจัดส่งคะแนน pre-onet ม.3 โรงเรียนในสหวิทยาเขต  
4
ธันวาคม 55 - มกราคม 56
คณะกรรมการประเมินผล โรงเรียนในสหวิทยาเขต