ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ คุณครูแวงน้อยศึกษา

ยินดีต้อนรับผู้เรียนทุกท่าน สู่เว็บเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรุณาคลิกที่ชื่อคุณครูที่ท่านต้องการเข้าไปเรียนรู้จ้า....    
           
่าที่ ร.ต.วรวิทย์ คำศรีแก้ว        
นางสายสุวรรณ คำศรีแก้ว        
นายประหยัด คำน้อย        
นางสาวปิยะนันท์ ห้ามไธสง        
นางพลิดา พัฒนศาสน์        
นายสราวุฒิ โชคสวัสดิ์        
นางสาวจินตนา เหล็กเจ๊ก        
นายประยงค์ สีมาพล        
             
           
นายบัณฑิต ลักษณภาวรรณ        
นางนฤมล ไสยสาลี        
นางจันทร์เพ็ญ ศีลพันธ์        
นางสาวจิราพร วิเชียรศรี        
นายธวัชชัย ลาภไธสง        
  นายสรัชศิลป์ พิทักษ์พุทธ          
             
           
นายไพจิตร ไพศรี        
นางมยุรี สนเจริญ        
นางดวงจันทร์ เก้าเกศเกียรติกุล        
นายวิมาน สีทน        
             
           
่าที่ ร.ต.กิตติพงศ์ เพียรแก้ว        
นางสาวจุฑาภรณ์ เที่ยงมา        
นางสาวจันทิมา พรมพิลา        
นางณัฐธยาน์ เขียวสี        
นางเนตรนภา สีทอง        
นางสาวมนิดา เจริญภูมิ        
Mr.Christopher Taao        
             
           
นายอนันท์ เขียวสี        
นางเนตรทอง เพียรแก้ว        
นายสุรพงษ์ ปัญญา        
             
           
นางอุไร ปาปะสา        
นายประกาศิษย์ แทบมะลัย        
นายไพทูลย์ เพ็งแจ่ม        
นายสุรศักดิ์ บุญร่วม        
นางสาวนีนาถ ยวนทะเล        
นายยรรยงค์ รัตนสมบูรณ์        
             
           
นางพุทธรักษา พิมพ์พันธ์        
นายมนัส นาคำ        
นางลลิดา บุญร่วม        
             
           
นายสำราญ สงฆัง        
             
           
นางไพลิน ผิวโชติ